flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Правила внутрішнього трудового розпорядку

ПРИЙНЯТІ НА ВИРОБНИЧІЙ НАРАДІ ТРУДОВОГО

КОЛЕКТИВУ НЕДРИГАЙЛІВСЬКОГО РАЙОННОГО СУДУ

 8 лютого 2017 року

 ПРАВИЛА ВНУТРІШНЬОГО ТРУДОВОГО РОЗПОРЯДКУ

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

 1. Згідно з Конституцією України кожний громадянин має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується. 

     До порушників трудової дисципліни застосовуються міри дисциплінарного і громадського впливу.

 1. Правила внутрішнього трудового розпорядку мають за мету допомагати вихованню робітників і службовців до праці, подальшому укріпленні трудової дисципліни, організації праці та науковій основі, раціональному використанню робочого часу, високої якості робіт, підвищення продуктивності праці.

 

II. ПОРЯДОК ЗВІЛЬНЕННЯ ТА ПРИЙОМУ РОБІТНИКІВ І СЛУЖБОВЦІВ

 

 1. Відповідно до ст. 80 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" призначення на посаду судді здійснюється Президентом України.
 2. Відповідно до ст. 112 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" звільнення судді ухвалює Вища рада правосуддя.
 3. 5.Відповідно до ч.1 статті 155 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" організаційне забезпечення роботи суду здійснює його апарат, який очолює керівник апарату. Керівник апарату суду несе персональну відповідальність за належне організаційне забезпечення суду, суддів та судового процесу, функціонування автоматизованої системи документообігу, інформує збори суддів про свою діяльність.
 4. Керівника апарату місцевого суду відповідно до ч. 4 ст. 155 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" призначає на посаду та звільняє з посади начальник територіального управління Державної судової адміністрації України за погодженням  голови суду.
 5. Звільнення керівника апарату суду із займаної посади, крім загальних підстав, визначених Кодексом законів про працю України та Законом України "Про державну службу" може бути здійснено на підставі зборів суддів, які можуть висловити недовіру керівнику апарату суду, що тягне за собою звільнення його з посади, відповідно до ч.3 ст.155 Закону України "Про судоустрій і статус суддів"
 6. Керівник апарату суду відповідними наказами утворює та затверджує склад конкурсної та атестаційної комісій, які очолює консультант з кадрової роботи суду.
 7. Керівник апарату суду призначає на посаду та звільняє з посади працівників апарату суду, застосовує до них заохочення та накладає дисциплінарні стягнення. Добір працівників апарату суду здійснюється на конкурсній основі
 8. На посаду помічника судді може бути призначена особа, яка є громадянином України, має вищу юридичну освіту і вільно володіє державною мовою. Судді самостійно здійснюють добір помічників. Призначення на посаду помічника судді здійснюється керівником апарату суду за поданням судді.
 9. Помічник судді може бути звільнений з посади на підставі чинного законодавства про працю та Закону України "Про державну службу" за поданням судді.

            У випадку тривалої відсутності судді (тривале відрядження, відсторонення судді від посади, відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами, відпустка по догляду за дитиною тощо) помічник судді може тимчасово виконувати обов’язки помічника іншого судді, про що на підставі особистої заяви помічника судді та подання відповідного судді видається наказ керівника апарату суду. 

 1. При прийомі на роботу конкурсна комісія суду зобов'язана вимагати від конкурсанта відповідні документи передбачені ст. 25 Закону України "Про державну службу".

   Прийом на роботу без надання вказаних документів не допускається.

   Прийом на роботу здійснюється конкурсною комісією суду відповідно до ст.27 Закону України "Про державну службу", проводиться спеціальна перевірка щодо осіб, які претендують на зайняття посад посад, пов"язаних із виконанням функцій держави відповідно до Закону України "Про  запобігання  корупції". Конкурсант, який успішно пройшов конкурс зараховується на роботу наказом  керівника апарату суду.

 1. При прийомі на роботу робітника чи службовця, чи при переведенні його в установленому порядку на іншу роботу голова суду та керівник апарату суду зобов'язані:

А) ознайомити працівника з дорученою роботою, умовами і оплатою праці, роз'яснити його права та обов'язки.

Б) ознайомити його з правилами внутрішнього трудового розпорядку.

В) провести інструктаж по техніці безпеки та протипожежній охороні.

 1. Припинення трудового договору оформляється наказом голови суду або керівника апарату суду.
 2. В день звільнення голова суду та керівник апарату суду зобов'язані видати працівнику трудову книжку з внесенням в неї записів про звільнення.

 

III. ОСНОВНІ ОБОВ'ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ ТА СЛУЖБОВЦІВ

 

 1. Працівники та службовці зобов'язані:

 

IV. ОСНОВНІ ОБОВ'ЯЗКИ КЕРІВНИЦТВА

 

   17. Основними завданнями керівника апарату суду є:

- Організаційне забезпечення роботи суду

- Матеріально-технічне забезпечення роботи суду

            -Розроблення пропозицій щодо вдосконалення організаційного та матеріально-технічного забезпечення діяльності суду

 

 1. Керівництво Недригайлівського районного суду зобов'язане:

 

V. РОБОЧИЙ ЧАС І ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ

 

 1. Час початку і закінчення робочого дня, відпочинку  і харчування встановлюється:

ПОЧАТОК РОБОТИ                              з 8-00 години

ПЕРЕРВА                                             з 12-00 до 12-45 годину

ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ                          о 17 годині 00 хвилин

П'ЯТНИЦЯ                                           о 15 годині 45 хвилин

 

 1. Керівництво Недригайлівського районного суду зобов'язане організувати облік прибуття на роботу та відбуття з роботи.
 2. Черговість надання щорічних відпусток затверджується головою суду з урахуванням необхідності забезпечення нормального ходу роботи установи та сприятливих умов для відпочинку працівників та службовців. Графік відпусток складається на кожен календарний рік не пізніше 20 грудня кожного року і доводиться до відома всіх працівників.

 

VI. ЗАОХОЧЕННЯ ЗА УСПІХИ В РОБОТІ

 

 1. За зразкове виконання трудових обов'язків, підвищення продуктивності праці, довгорічну бездоганну роботу, новаторство та інше застосовуються наступні заохочення:

А) Оголошення подяки.

Б) Видача премії.

В) Нагородження цінним подарунком.

 

   Заохочення оголошується в наказі, доводяться до відома всього трудового колективу і заносяться в трудову книжку.

 

VII. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ТРУДОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

 1. Порушення трудової дисципліни тобто не виконання чи неналежне виконання за виною працівника покладених на нього трудових обов'язків тягне за собою застосування мір дисциплінарного або громадського впливу, а також інших мір передбачених дійсним законодавством.

   24. За порушення трудової дисципліни керівництво Недригайлівського районного суду застосовує наступні дисциплінарні стягнення: 

 1. До застосування стягнення, від порушника трудової дисципліни
  відбирається пояснення в письмовій формі. Відмова працівника дати
  пояснення, не може бути перешкодою для застосування стягнення.

   Дисциплінарне стягнення застосовується на один  рік і не може бути відмінено раніше шести місяців з дня вчиненого проступку, воно може бути зняте якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни і до того ж проявив себе як сумлінний працівник

 1. 3а кожне порушення трудової дисципліни може бути застосоване тільки одне дисциплінарне стягнення. Стягнення оголошується в наказі і повідомляється працівникові під розписку.
 2. Якщо протягом року з дня накладення дисциплінарного стягнення працівника не буде віддано новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.

   Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівників не застосовуються.