Задати питання Задати питання
flag Судова влада України

Підсумки роботи

   Недригайлівським районним судом Сумської  області на виконання плану роботи основних напрямків діяльності суду, доручення голови суду та листа територіального управління Державної судової адміністрації України у Сумській області вихідним № 03-1024/17 від 21 червня 2017 року проаналізовано стан ведення обліково-статистичної роботи  суду за І півріччя 2017 року.

   Обліково-статистична робота у Недригайлівському районному суді Сумської області ведеться відповідно до Інструкції з діловодства в місцевих загальних судах, апеляційних судах областей, апеляційних судах міст Києва і Севастополя, Апеляційному суді Автономної Республіки Крим та Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ, затвердженої Наказом Державної судової адміністрації України № 173 від 17 грудня 2013 року; Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого рішенням Ради суддів України від 02.04.2015 р. № 25 (зі змінами) та погодженого з Державною судовою адміністрацією України; Інструкції щодо заповнення і подання та заповнення форм звітності про розгляд апеляційними та місцевими ( крім господарських) судами судових справ та матеріалів, затвердженої Наказом Державної судової адміністрації України від 05.06.2006 р №55; Інструкції про порядок обліку кримінальних та адміністративних корупційних правопорушень, затвердженої  Наказом Генеральної прокуратури, Міністерства внутрішніх справ,  Служби безпеки, Міністерства доходів і зборів, Міністерства оборони, Державної судової адміністрації України 22.04.2013 № 52/394/172/71/268/60, Інструкції щодо формування картки на особу, стосовно якої судом розглянуто матеріали кримінального провадження, затвердженої наказом Державної судової адміністрації України від 05.12.2013  N 169, Інструкції щодо заповнення  картки  на особу, стосовно якої судомо розглянуто кримінальну справу, затвердженої наказом ДСА України від 18.03.2004 № 32/04 ( в частині що стосується кримінальних справ за КПК 1960 р). 

   Протягом І півріччя 2017 року працівниками апарату Недригайлівського районного суду належним чином було організовано прийом та своєчасну реєстрацію всіх справ та матеріалів, що надходили до суду.

   В суді заведено всі необхідні обліково-статистичні картки на кримінальні, цивільні, адміністративні справи, справи про адміністративні правопорушення та інші матеріали, які заносяться до комп’ютерної програми автоматизованого документообігу загальних судів «Д-3» та роздруковуються секретарями суду. Після закінчення 2016 року всі обліково-статистичні картки на справи, що не розглянуті по суті, перереєстровано в хронологічному порядку їх надходження до суду із зазначенням на них нового порядкового номеру провадження. Переоформлені обліково-статистичні картки переставлені в картотеку 2016 року відповідно, а до картотеки 2017 року вкладені картки замінники.

   Робота суду планується раз в півріччя. Плани затверджуються головою суду, підписуються керівником апарату суду та доводяться до відома працівників апарату суду.

   Протягом І півріччя 2017 року головою суду Жмурченком В.Д та керівником апарату суду Волик Л.В. були підведені підсумки  роботи Недригйлівського районного суду Сумської області за ІІ півріччя 2016 року; регулярно проводили виробничі наради суддів і виробничі наради всіх працівників суду по розгляду поточних питань діяльності суду, виконання плану роботи  суду стану трудової та виконавчої дисципліни.

   Суддею Яковенко Н.М.  перевірено: стан кадрової роботи суду, а саме своєчасне нарахування надбавки за вислугу років для державних службовців; перевірено роботу секретарів судового засідання по дотриманню строків здачі справ та ведення журналів розгляду судових справ та матеріалів суддею.

   Суддею Петен Я.Л.: вивчено роботу канцелярії суду по веденню журналів обліку апеляційних скарг у справах кримінального, цивільного, адміністративного судочинства та справ про адміністративні правопорушення; перевірено роботу помічників суддів по веденню контрольних журналів справ та матеріалів переданих для розгляду судді.

   Голова суду Жмурченко В.Д. та старший секретар суду Кривенко І.С. здійснили огляд даних судової статистики та аналіз обліково-статистичної роботи суду за 2016 рік.

   З метою застосування єдиної судової практики при розгляді різних категорій справ у суді протягом І півріччя 2017 року на виконання плану роботи проведено :

 - Узагальнення судової  практики розгляду кримінальних справ проти власності (ст. ст. 185-198 КК України) розглянутих судом протягом ІІ півріччя 2016 року;

 - Узагальнення практики розгляду справ про адміністративні правопорушення за ст. 130 КупАП, розглянутих судом у ІІ півріччі 2016 року;

   Помічником судді Петрина О.М. проаналізовано: судову практику розгляду цивільних справ про спори, що виникають з сімейних правовідносин в частині стягнення аліментів на неповнолітніх дітей, розглянутих судом у ІІ півріччі 2016 року; причини зміни та скасування судових рішень по справам розглянутих судом у ІІ півріччі 2016 році.

   Старшим секретарем суду Кривенко І.С.: надано узагальнену інформацію про кількість  судових рішень винесених з посиланням на рішення Європейського суду з прав людини; проаналізовано стан організації роботи суду зі зверненнями громадян.

   По роботі з кадрами консультантом суду Волік Л.І. організовано роботу щодо декларування доходів суддів та державних службовців суду за 2016 рік.  Керівником апарату суду Волик Л.В. та суддею Яковенко Н.М. вивчено стан виконання функціональних обов’язків старшого секретаря суду Кривенко І.С. та секретаря судового засідання Гриценко К.Ф. Консультантом суду Волік Л.І. забезпечено своєчасне складання та подання фінансових звітів.

   З метою підвищення професійного рівня працівників суду консультант суду Волік Л.І. щомісяця проводила вивчення нового законодавства, нормативно-правових документів, змін до законів та нормативно-правових актів з працівниками суду. Старшим секретарем суду Кривенко І.С. забезпечено вивчення Інструкції з діловодства у місцевих загальних судах, апеляційних судах областей, апеляційних судах міст Києва та Севастополя, Апеляційному суді Автономної Республіки Крим та Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 17.12.2013 року № 173 про «Порядок опрацювання вхідної кореспонденції». Головою суду Жмурченком В.Д. проведено навчання: з суддями та помічниками суддів з питань вивчення та застосування постанов Пленуму ВСУ, постанов Пленуму ВАСУ, практики Європейського суду, інформаційних листів, постанов ВССУ та іншої судової практики; з працівниками апарату суду з актуальних питань вивчення та застосування в своїй діяльності чинного законодавства, інших НПА, по виконанню вимог законодавства щодо боротьби з корупцією, вивчено оновлення, які періодично відбувалися в АСДС .

   Прийом звітів відповідальною особою ТУ ДСА України в Сумській області здійснюється відповідно до затвердженого начальником управління графіка прийому обліково-статистичних звітів про розгляд місцевими загальними судами області судових справ та матеріалів.

   Недригайлівським районним судом Сумської області підготовленні обліково-статистичні звіти за  перше півріччя 2017 року за формами  №1, №1-1, №1-МЗС, №6, №7, №8,  №1-Л; №2-А, №2-Ц, №3, №4, №10. Підготовка звітів виконувалася в автоматичному режимі та перевірялась за допомогою КП «Д-3».

   З огляду на викладене та з метою вдосконалення організації обліково-статистичної роботи, поліпшення якості підготовки звітів вважаю за доцільне:

 -   постійно працювати над підвищенням професійного рівня працівників суду;

 - продовжувати контроль за веденням діловодства в суді, приділяючи особливу увагу первинній реєстрації та обліку судових справ і матеріалів, які надійшли до суду, повноті заповнення документів первинного обліку, в тому числі при наповненні комп’ютерної програми «Д-3»;

 -  планувати і систематично проводити навчання з працівниками апарату суду, які відповідальні за ведення обліково-статистичної роботи та діловодства, з метою недопущення помилок при здачі статистичних звітів;

 - під час проведення семінарських занять з працівниками апарату суду, які займаються веденням судової статистики, крім вивчення Інструкції щодо заповнення і подання та заповнення форм звітності про розгляд апеляційними та місцевими (крім господарських) судами судових справ та матеріалів, приділяти увагу вивченню положень Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України, Цивільного кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кодексу адміністративного судочинства України, Закону України «Про судоустрій і статус суддів», інших новел законодавства та змін Інструкції щодо заповнення і подання форм звітності про розгляд апеляційними та місцевими судами судових справ і матеріалів, знання яких суттєво впливає на якість підготовки звітів;

 - здійснювати контроль за первинною реєстрацією та обліком справ та матеріалів, які надійшли до суду;

 - проводити перевірки на предмет відповідності даних обліково-статистичних карток матеріалам справи;

 - надавати пропозиції щодо удосконалення системи документообігу суду, спрощення побудови пошукових фільтрів, тощо;

 - після завершення відповідного звітного періоду аналізувати стан обліково-статистичної роботи суду та провести огляд  даних про здійснення правосуддя Недригайлівським районним судом.